Japanese English
   
 
보유기기
금형분야 설비
a
사출/증착분야 설비
a
 
 
- 금형부 제조장비
NO  제조설비명  호기  수량  제조사 
1 CNC머시닝센터 (2) 5호기  1 대우중공업 
2 CNC머시닝센터 (3) 9-1호기  1 대우중공업 
3 CNC머시닝센터 (4) 9-2호기  1 대우중공업 
4 CNC머시닝센터 (5) 8.5호기  1 화천기계 
5 CNC머시닝센터 (6) 7.5호기  1 위아㈜ 
6 CNC머시닝센터 (7) 12호기  1 HWACHEON 
7 흑연고속가공기  7호기  1 SAM BON 
8 방전가공기  중형  1 대한방전기 
9 방전가공기  대형  1 대한방전기 
10 방전가공기  2HAED  1 ㈜삼본 
11 방전가공기  2HEAD  1 ㈜에스비 
12 범용MILLING  1호기  1 ㈜남선기공 
13 범용MILLING  3호기  1 ㈜남선기공 
14 범용MILLING  4호기  1 ㈜신아정공 
15 범용MILLING  5호기  1 ㈜엠텍 
16 범용선반 (기어구동식) 1 ㈜화천 
17 성형연마기  1 ㈜우진기계 
18 공구연마기  1 영신기공사 
19 탁상그라인더  1 한일기업사 
20 절단기  1 HOE JUN CO 
21 컷팅기  1 BOSCH 
22 용접기  1 SEO BANG 
23 RADIAL DRILLING M/C  1 BONGSHIN 
24 콤푸레샤  50마력  1
25 DIE SPOTTING PRESS  250TON  1 극동이엔지 
26 콤푸레샤  30마력  1
27 콤푸레샤  20마력  1
28 밀핀절단기  1 리양 
- 금형부 측정장비
NO  측정기구명  규격  수량  제조사 
1 Vernier Calioers  0~300mm  1 Mitutoyo 
2 Digital Vernier Calipers  0~200mm  8 Mitutoyo 
3 Digital Vernier Calipers  0~150mm  1 Mitutoyo 
4 외측 마이크로미터  25~50mm  1 Mitutoyo 
5 외측 마이크로미터  50~75mm  1 Mitutoyo 
6 외측 마이크로미터  100~125mm  1 Mitutoyo 
7 외측 마이크로미터  125~150  1 Mitutoyo 
8 테스트 인디케이터  0~0.8mm  6 Mitutoyo 
9 높이 게이지  0~300mm  1 Mitutoyo 
10 높이 게이지  0~600mm  1 Mitutoyo 
11 틈새 게이지  0.01~1.00mm  8 HANDO / S.S.K 
12 틈새 게이지  0.02~1.00mm  1 HANDO 
13 틈새게이지  0.03~1.00mm  1 HANDO 
14 틈새 게이지  0.05~1.00mm  2 HANDO 
15 틈새 게이지  0.07~1.00mm  1 HANDO 
16 래디어스 게이지  7.50~15.00mm  3 Mitutoyo / HHNDO 
17 래디어스 게이지 5.50~13.00mm  1 Mitutoyo 
18 래디어스 게이지 1.00~7.00mm  1 Mitutoyo 
19 게이지 블록 0.1~100  1 Mitutoyo 
20 핀게이지  1.550~6.275mm  1 Mitutoyo 
21 온도계 -50˚ ~ 300˚  1 LINE SEIKI 
22 정밀 정반  1000*750  1 금성계측기 
23 휴대용 경도계  1 G&R Rechnology 


Chang Young Precision Co., ltd. - Copyright 2013. All Rights Reserved